Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Strona główna

§1

Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Sklepu jest:

Unlimited Dreams Zbigniew Bernacki

z siedzibą przy Długa 42/7, 41-800 Zabrze

Telefon: + 48 733 920 299

E-mail: kontakt@okolicznosciowo.com.pl

prowadząca niezarejestrowaną działalność gospodarczą na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6

marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na

podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Klientem [dalej Klient] może być:

pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w

Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,

pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na

terenie Unii Europejskiej,

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa

przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest

uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,

osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami ostatecznymi (zawierają wszystkie podatki i opłaty).

5. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek

stanowią towary z wyraźnie oznaczonymi wadami oraz śladami użytkowania.

Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w

szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z

późniejszymi zmianami), art 556 oraz 556 1 -556 3 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz.

93 z późniejszymi zmianami).

6. Suplementy diety dostępne w Sklepie są środkami spożywczymi w rozumieniu ustawy o

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225 z późniejszymi

zmianami). Towarów tych nie należy traktować jako produktów leczniczych.

§3

Zamówienia

Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na

stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta

i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany

podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia.

W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas

składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów. Składając

zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym

towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny,

charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i

sposobu dostawy.

Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany

przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji

oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest

oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej

otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży,

Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu

Kodeksu cywilnego.

§4

Płatności

Klient ma do wyboru formy płatności:

  • płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew).

  • Płatność szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem serwisu płatniczego dotpay.

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w terminie do 7

dni od dnia potwierdzenia zamówienia.

§5

Wysyłka towaru

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do

odbioru osobistego w swojej siedzibie.

§6

Reklamacje z tytułu rękojmi

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu

reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu

towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez

Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24

miesięcy.

5. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa

rękojmi):

wymiany towaru na nowy;

naprawy towaru;

obniżenia ceny;

odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania.

Sklep rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

charakter wady – istotna czy nieistotna;

to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod

warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w

porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep

zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

7. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości

polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może

złożyć swoją skargę np.;

za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,

za pośrednictwem śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach,

przy ul. Brata Alberta 4, 40-019 Katowice www.katowice.wiih.gov.pl

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z

dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Sklep należy

przesyłać na adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

9. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest

wyłączona w przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient będący

konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty

doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy

złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna,

np.

oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy

o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do

regulaminu),

drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,

listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu

od umowy na swój koszt.

4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może

wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z

powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się

Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek

karty.

6. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób

dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych

kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania,

zabezpieczenia, nadania).

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia;

o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie

prawa odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9. Na podstawie art. 31 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku

odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem

przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

10. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Klientowi nie

będącemu konsumentem.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy.

§8

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Sklep świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:  

kontakt poprzez formularz;

prowadzenie Konta Klienta.

Usługi określone w pkt.1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  

Usługa:

kontakt poprzez formularz – polega na wysyłce przez Klienta wiadomości za pośrednictwem

formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych Sklepu. Zawarcie umowy

następuje w momencie skorzystania przez Klienta z formularza kontaktowego;

prowadzenie Konta Klienta – polega na udostępnieniu indywidualnego panelu z możliwością

podglądu historii zamówień, edycji danych. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez

wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu.

Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez

ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

usługa kontakt poprzez formularz – poprzez zakończenie korzystania z formularzy

interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu;

prowadzenie Konta Klienta – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w

paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację subskrybenta

usługi.

Sklep w przypadku wykrycia działania na szkodę Sklepu, łamania przepisów prawa, łamania

postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczyć, zablokować, lub usunąć

Klientowi dostęp do usług określonych w pkt 1. Sklep informuje Klienta o zablokowaniu

bądź ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres

podany w formularzu.

Usługi świadczone są bezterminowo, jednak Sklep może dostęp do nich ograniczać,

blokować lub modyfikować informując o tym Klienta w sposób określony w paragrafie 11 pkt

4.  

Zarówno Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług określonych w pkt

1 w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem woli.

§9

Ochrona prywatności

1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa

w sposób określony w Polityce Prywatności (załącznik 3).

§10

Środki techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania

zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i

przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,

Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa JavaScript;

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany

w ustawieniach konta.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób

określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował

zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w

ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest

prawo polskie.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Unlimited Dreams Zbigniew Bernack

Długa 42/7

41-800 Zabrze

kontakt

Ja ___________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy

dostawy następujących

rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia

umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko

Konsumenta:______________________________________________________

Adres

Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis

Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Unlimited Dreams Zbigniew Bernack

Długa 42/7

41-800 Zabrze

kontakt@okolicznosciowo.com.pl

Ja ___________________________ niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących

produktach:

2. _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych

wad:__________________________________________________

Data zawarcia

umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od

umowy – (o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Wartość obniżenia ceny według żądania

Klienta______________________________________

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

Podpis Klienta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc

skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę

np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Załącznik 3

Polityka prywatności

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez

Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób,

których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi

analitycznych.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego

jest Unlimited Dreams Zbigniew Bernacki

z siedzibą: Długa 42/7, 41-800 Zabrze

E-mail: kontakt@okolicznosciowo.com.pl

zwana dalej „Administratorem”

3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.

Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu

Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:

· zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie

Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej

polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania

Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z

Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie

danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba,

które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest

zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych

wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu

Internetowego

· obowiązków ustawowych – podanie danych osobowych jest wymogiem

ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np.

przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i

brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których

przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i

zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

przetwarzane zgodnie z prawem;

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż

jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w

tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz

przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków

technicznych lub organizacyjnych.

6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia

praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,

Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie

odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki

techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych

osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§2

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy –

i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w

jednym lub większej liczbie określonych celów;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem

umowy;

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

Administratorze;

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności

osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy

osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia

co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania

danych osobowych Klientów są wskazane poniżej

§3

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez

Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym.

Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze

odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą

przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane

przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

Cel przetwarzania danych

Realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej

Podstawa prawna przetwarzania /okres przechowywania danych

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres przetwarzanych danych

Zakres: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), adres IP, ID klienta.

Cel przetwarzania danych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podstawa prawna przetwarzania /okres przechowywania danych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi

przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Zakres przetwarzanych danych

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta

Cel przetwarzania danych

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Podstawa prawna przetwarzania /okres przechowywania danych

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez

Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Zakres przetwarzanych danych

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy

(ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

Cel przetwarzania danych

Obsługa zgłoszeń

Podstawa prawna przetwarzania /okres przechowywania danych

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Zakres przetwarzanych danych

Imię, nazwisko, adres email, adres IP

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących

celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

§4

ODBIORCY DANYCH

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji

zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług

podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów

przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich

środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi

Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do

wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców –

Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego

celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą

przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym

odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

przewoźnicy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie

Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub

pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do

zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta,

który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą

płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi

obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w

zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz

organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w

tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w

szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu

Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do

zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator

udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego

zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu

przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe,

prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) –

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu

na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego

celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

§5

PROFILOWANIE

1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów

marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą

zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w

Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może

być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o

niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać

zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków

w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana

osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten

sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie

zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego

Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym,

czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie

Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych

osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej

osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§6

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której

dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania

oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do

przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw

wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są

przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez

Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie

określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności

ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie

wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania

dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania

publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na

podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać

tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych

podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane

dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować

się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą

elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.

§7

COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I

ANALITYKA

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików

tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę

Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci

smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep

Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania

można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko .

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania

przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są

zalogowani;

zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych

logowania do Sklepu Internetowego;

dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji

Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji

korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu

Internetowego;

remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez

anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa

kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich

przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w

sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie

akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków

korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć

możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć

wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może

okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na

niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu

widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z

przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki

internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia

przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich

samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w

dziale pomocy przeglądarki internetowej.

6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics,

Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,

Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę

Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)

oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają

Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane

są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne,

które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w

administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie

zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu

Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym

gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz

sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i

przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane

demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google

Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można

zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl